Наукові видання

Лаппо В.В. Формування духовних цінностей студентської молоді в умовах закладу вищої освіти [монографія]. – Івано-Франківськ: НАІР, 2019. – 440 с.

У монографії обгрунтовано провідні засади формування духовних цінностей студентів закладів вищої освіти; визначено критерії і показники, що дозволяють вивчати особливості і динаміку сформованості духовних цінностей як інтегрального утворення особистості студента; відображено результати експериментальної перевірки моделі формування духовних цінностей студентської молоді в освітньому процесі ЗВО; охарактеризовано педагогічні умови, форми, методи, засоби, що забезпечують духовну спрямованість освітнього середовища сучасної вищої школи та педагогічної підтримки студентів у  їх духовно-ціннісному самовизначенні.

Монографія адресована  науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти, магістрантам, аспірантам, дослідникам, кураторам академічних груп ЗВО.

 

Західна Україна: історико-культурний та етнолінгвістичний аспекти (друга половина ХІХ – ХХІ ст.): Колективна монографія. 2-ге видання, доповнене / За редакцією Плекана Ю.В., Кондур О.С., Слипанюк О.В. – Івано-Франківсь: НАІР, 2016. – 376 с.

У монографії зосереджена увага на вивченні суспільно-політичних, соціально-економічних та світоглядних аспектів розвитку західноукраїнських земель,психолого-педагогічних особливостях етнокультурних традицій Західної України, а також на дослідженнні літературного процесу та мовних особливостей покутсько-гуцульського регіону.

Пропонована праця розрахована на широке коло фахівців, науковців, студентів.

 

Поясик О. І. Музична освіта та виховання учнів і молоді Галичини (20-30-ті рр. XX ст.): Монографія /

О. І. Поясик. –  2-ге вид. перероб. і доп. –  Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – 170 с.

У монографії досліджено процес зародження , становлення та розвитку музичної освіти й виховання учнів і молоді Галичини. Розглянуто діяльність основних закладів музичної освіти (загальноо

світні, музичні, духовні), культурно-просвітницьких, молодіжних організацій і товариств. На основі джерельних матеріалів виявлено і розкрито тенденції, особливості, зміст та форми музичної освіти й виховання учнів і молоді галицького краю.

Рекомендується студентам та викладачам вищих навчальних закладів, науковцям, слухачам системи підвищення педагогічної освіти, учителям музичного мистецтва загальноосвітніх шкіл.

 

 

Лаппо В.В. Формування духовних цінностей студентської молоді в начально-виховному процесі вищого навчального закладу: теоретико-методичні засади [монографія]. – Івано-Франківськ: НАІР, 2017. – 354 с.

У монографії  обґрунтовано провідні засади формування духовних цінностей студентів вищих навчальних закладів. Визначено критерії і показники, що дозволяють вивчати особливості і динаміку сформованості духовних цінностей як інтегрального утворення особистості студента. Відображено результати експериментальної перевірки моделі формування духовних цінностей студентської молоді в начально-виховному процесі ВНЗ. Охарактеризовано педагогічні умови, форми,  методи,  засоби, що забезпечують духовну спрямованість освітнього середовища сучасної вищої школи та педогічної підтримки студентів у їх духовно-ціннісному самовизначенні.

Монографія адресована науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів, магістрантам, аспірантам, дослідникам, кураторам академічних груп ВНЗ.

Актуальні проблеми педагогіки початкової школи в контексті освітньої реформи. Програма конференції

            

Актуальні питання практичної психології у координатах сучасних парадигм.

 

Актуальні проблеми вивчення педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського: зб.наук.праць / за ред.Тарасенко Г.С., Поясик О. І. Івано-Франківськ: НАІР, 2013. 312 с.

Актуальні проблеми початкової школи в сучасних умовах: матеріали науково-практичного семінару з міжнародною участю / уклад.О.І.Поясик, М.П.Ковальчук. Іван-Франківськ: НАІР, 2012. 130 с.

Психолого-педагогічні аспекти в етнокультурній традиції: зб.наук.праць. Коломия, 2009. 202 с.

Інноваційні технології в сучасній педагогіці: зб.наукових статей. Коломия, 2007. 94 с.