Навчально-методичні матеріали

 

Поясик О. І. Історія педагогіки: Навчальний посібник / О. І. Поясик. – Івано-Франківськ: HAIP, 2013. – 272 с.

Навчальний посібник створено відповідно до програми курсу «Історія педагогіки» для студентів напряму підготовки «Початкова освіта» педагогічних університетів, інститутів. У запропонованому посібнику представлено історію зарубіжної та української школи та педагогіки; висвітлено процес розвитку теорії та практики виховання, навчання в минулому; виявлено закономірності цих процесів.

Пропонується для студентів і викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, закладів післядипломної педагогічної освіти.

 

 

 

Поясик О. І., Лаппо В. В. Методика виховної роботи: Навчальний посібник / Рекомендовано МОН України. Лист № 1/11-6685 від 20.07.2010 / О. І. Поясик., В. В. Лаппо. – Івано-Франківськ: Плай., 2011. – 202 с.

У посібнику систематизовано провідні аспекти планування, організації й здійснення виховної роботи в загальноосвітній школі, позашкільних навчальних закладах, літніх оздоровчих таборах. Авторами здійснено пошук ефективних форм та методів залучення виховного потенціалу сім’ї та громадськості в роботу сучасних освітніх закладів України.

Навчально-методичний посібник орієнтований на студентів очної і заочної форм навчання закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти, викладачів гуманітарних дисциплін, учителів загальноосвітніх шкіл.

 

 

Лаппо В. В. Вступ до спеціальності: дошкільна освіта: Навчальний посібник / В. В. Лаппо. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – 288 с.

У посібнику розкрива­ються найважливіші аспекти підготовки педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти. Визначено провідні складові фахової підготовки майбутніх педагогів в осередку вищого навчального закладу. Узагальнено визначальні складові педагогічної майстерності сучасного вихователя. Значна увага приділена нормативному забезпеченню й передумовам функціонування дошкільних навчальних закладів. Проаналізовано вітчизняний та закордонний досвід у справі виховання дітей дошкільного віку.

Навчальний посібник орієнтований на студентів закладів педагогічної освіти III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки «Дошкільна освіта», викладачів педагогічних дисциплін, вихователів і методистів дошкільних навчальних закладів та усіх, хто цікавиться проблемами підготовки майбутніх освітян.

 

 

Лаппо В. В. Основи етнопедагогіки: Навчальний посібник / В. В.Лаппо. – Івано-Франківськ: НАІР, 2012. –  320 с.

У посібнику «Основи етнопедагогіки» висвітлено й систематизовано провідні аспекти української народної педагогіки. Автором здійснено пошук ефективних форм та методів залучення народного виховного потенціалу в роботу сучасних освітніх закладів України.

Навчальний посібник орієнтований на студентів очної і заочної форми навчання закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти, викладачів гуманітарних дисциплін, педагогічних працівників дошкільних закладів, батьків.                

 

 

Лаппо В.В. Методика виховної роботи в літніх дитячих оздоровчих таборах: Практичний посібник / В.В. Лаппо. – Івано-Франківськ: НАР, 2016. – 304 с.

У посібнику систематизовано провідні аспекти планування, організації й здійснення виховної роботи в літньому дитячому оздоровчому таборі;

Довідкова частина містить правила оформлення звітної документації про проходження літньої педагогічної практики студентами ВНЗ.

В інформаційній частині узагальнено нормативно-правове забезпечення функціонування ЛДОТ.

У методичній частині надано низку рекомендацій щодо організації виховної роботи в тимчасовому дитячому колективі; наведено зразки виховних заходів, різноманітних ігор, психологічних тренінгів спрямованих на всебічний розвиток дітей під час літнього відпочинку.

Посібник адресований педагогічним працівникам літніх дитячих оздоровчих таборів, студентам педагогічних ВНЗ, організаторам дитячого та юнацького дозвілля.

 

Лаппо В. В. Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах: Навчальний посібник / В. В. Лаппо. – Івано-Франківськ: НАІР, 2012. – 300 с.

У посібнику визначено теоретичні засади діяльності літнього оздоровчого табору; подано нормативно-правове забезпечення функціонування ЛОТ; узагальнено методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в тимчасовому дитячому колективі; наведено зразки виховних заходів, різноманітних ігор, психологічних тренінгів спрямованих на усебічний розвиток дітей під час літнього відпочинку.

Посібник містить інформацію про мету, завдання та форми звітності при проходженні літньої педагогічної практики студентами ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації.

Книга призначена для студентів педагогічних ВНЗ, вихователів, вожатих, керівників літніх оздоровчих таборів, а також буде корисною для організаторів дитячого дозвілля, соціальних педагогів, батьків.

 

 

Лаппо В. В. Основи науково-педагогічних досліджень: Навчальний посібник / В. В. Лаппо. –  2-ге вид. перероб. і доп. – Івано-Франківськ: НАІР, 2014. – 284 с.

У посібнику систематизовано провідні аспекти планування, організації й здійснення науково-дослідницьких пошуків у царині педагогіки; розкрито зміст основних категорій наукознавства; розглянуто сучасну структуру підготовки науково-педагогічних кадрів, узагальнено етапи та специфіку наукової роботи: визначення методології і методів педагогічного дослі­дження, оформлення результатів наукової роботи. Наведено основні вимоги Міністерства освіти і науки  України до курсових та магістерських робіт, а також вимоги Вищої атестаційної комісії України до дисертацій та авторефератів. Автором запропоновано низку порад щодо підвищення ефективності науково-педагогічних досліджень.

Навчальний посібник орієнтований на студентів, магістрантів, аспірантів. докторантів закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти, здобувачів наукового ступеня кандидата в галузі педагогіки, викладачів педагогічних ВНЗ.

 

 

Лаппо В.В. Основи педагогічних досліджень: навч.- метод. посіб. / Віолетта Валеріївна Лаппо. – Івано-Франківськ: НАІР,  2016.– 286 с.

У посібнику розкрито зміст основни категорій наукознавства; розглянуто вітчизняну систему підготовки науково-педагогічних кадрів; окреслено визначальні етапи планування й організації науково-дослідницьких пошуків у царині педагогіки; охарактеризовано специфіку наукової роботи; узагальнено методології і методів педагогічного дослі­дження, оформлення результатів наукових пошуків. Наведено основні вимоги Міністерства освіти і науки  України до студентських та магістерських робіт, а також вимоги Вищої атестаційної комісії України до дисертацій та авторефератів. Запропоновано широке коло методичних рекомендацій і порад що сприятимуть підвищенню ефективності науково-педагогічних досліджень.

Навчально-методичний посібник орієнтований на студентів, магістрантів, аспірантів. докторантів закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти, здобувачів наукового ступеня доктора філософії в галузі педагогіки, викладачів педагогічних ВНЗ.

 

Лаппо В. В. Педагогіка дошкільна: навч.-метод. посіб. для студ.вищ.навч.закл.освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації напряму підготовки «Початкова освіта» спеціалізації «Дошкільна освіта» / Віолетта Валеріївна Лаппо. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – 310 с.

У посібнику систематизовано навчальний матеріал з профілюючої дисципліни  «Педагогіка дошкільна» яку опановують студенти напряму підготовки «Початкова освіта» за спеціалізацією «Дошкільна освіти». Структура і зміст посібника покликані сприяти у вивченні   наукових здобутків у царині дошкілля задля їх практичного застосування у майбутній професійній діяльності.

Посібник орієнтований на студентів закладів педагогічної освіти III-IV рівнів акредитації, викладачів педагогічних дисциплін, вихователів і методистів дошкільних навчальних закладів, батьків та усіх хто цікавиться проблемами оновлення системи вітчизняної дошкільної освіти.

 

 

Лаппо В. В. Теорія виховання: Навчальний посібник / В. В. Лаппо. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – 312 с.

У посібнику розкрива­ються найважливіші теоретичні проблеми сучасної ви­ховної роботи з учнівською молоддю. Визначено сутність, місце й роль виховання в життєустрою суспільства. Узагальнено прин­ципи, форми, методи і засоби виховання; шляхи й способи досягнення виховної мети. Значна увага надається питанням реалізації різноманітних напрямів виховання як передумови формування визначальних складових базової культури особистості. Охарактеризовано провідні чинники родинного, громадського й національного виховання.

Навчальний посібник орієнтований на студентів очної і заочної форм навчання закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти, викладачів гуманітарних дисциплін, учителів загальноосвітніх шкіл, батьків та усіх, хто цікавиться проблемами виховання.

 

 

 

Лаппо В. В. Філософія: Навчально-методичний посібник / В. В. Лаппо. – Івано-Франківськ: Плай, 2013. – 243 с.

Посібник підготовлено на базі типової програми з курсу філософії для вузів України, з урахуванням потреб підготовки бакалаврів педагогічного профілю. Провідним завданням посібника є орієнтація студентів на самостійну роботу в процесі опанування філософського знання. З цією метою автором запропоновано комплекс тематичних вправ для пошуково-дослідної діяльності, тести різного рівня, методичні поради.

Видання призначене для студентів очної і заочної форм навчання закладів вищої педагогічної освіти. Водночас воно буде корисне для магістрантів, аспірантів, викладачів.

 

 

 

Микитюк Г.  Ю. Загальна психологія: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання (крім спеціальності «Психологія») / Г. Ю. Микитюк. – Коломия: Берег, 2007. – 92 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрів О. Психологія розумової працездатності молодших школярів: науково-методичний посібник / Ольга Петрів. – Івано-Франківськ, Тіповіт, 2010. – 202 с.

У науково-методичному посібнику розкривається психологія розумової працездатності молодших школярів, особливості та динаміка перебігу якої задає напрями виявлення оптимальної тривалості, інтенсивності та емоційної напруженості розумової праці дитини на етапі її навчання у початковій школі. Розкривається також психологічна характеристика мікроперіодів розумової активності молодших школярів, вікова гетерохронність розвитку показників розумової працездатності дітей молодшого шкільного віку, динаміка розумової працездатності учнів молодшого шкільного віку в інтервалі академічної години, доби, тижня, навчального року та взаємозв’язок динаміки розумового навантаження та розумової працездатності в учнів початкових класів впродовж робочого тижня.

 

 

Юрченко І. В. Формування педагогічної культури в сім’ї: психологічний супровід: методичні рекомендації / І.В. Юрченко –  Івано-Франківськ: НАІР, 2015.

У посібнику відображено  теоретичні аспекти педагогізації сучасної сім’ї, особливості її психологічного супроводу. Автор доводить, що нові умови життєустрою української держави суттєво змінюють  зміст, форми і методи, мету, завдання і пріоритети як суспільного, так і сімейного виховання. Все це зумовлює необхідність вивчення і аналізу кращого досвіду виховання дітей у сім’ї, розробки й обґрунтування нових підходів до вивчення української сім’ї і виховання в ній дітей, формування психолого-педагогічної компетентності батьків.

Пропонований навчально-методичний посібник адресовано практичним психологам, педагогам, соціальним працівникам, студентам навчальних закладів ІІІ-го – ІV-го рівня акредитації, педагогам і працівникам державних установ, які здійснюють психологічний супровід батьківства.     

 

 

Лаппо В.В. Виховання духовних цінностей студентської молоді в осередку академічної групи ВНЗ: Методичні рекомендації / В.В.Лаппо. – Івано-Франківськ: НАІР, 2016. –  227 с.

Зміст методичних рекомендацій спрямовано на забезпечення процесу формування духовних цінностей студентів ВНЗ, що становить вагомий чинник системи позааудиторної діяльності. Конкретизовано методики організації провідних форм виховання – годин спілкування, дискусій, диспутів, екскурсій, тематичних і читацьких конференцій тощо. Наведено зразки виховних заходів в осередку академічної групи. Запропоновано перелік друкованих та аудіовізуальних засобів для підвищення духовної культури студентства в освітньому просторі сучасного  ВНЗ.

Рекомендовано кураторам академічних груп вищих навчальних закладів.

 

 

 

Поясик О. I. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія педагогіки» / О. І. Поясик – Івано-Франківськ: НАІР, 2012. – З0 с.

Методичні рекомендації розроблені згідно з вимогами стандарту вищої освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 0101 «Педагогічна освіта» та створено відповідно до програми курсу «Історія педагогіки» для студентів педагогічних університетів.

У матеріалах представлено зміст курсу: історію зарубіжної та української школи та педагогіки; висвітлено процес розвитку теорії та практики виховання, навчання в минулому; виявлено закономірності цих процесів.

Пропонується для студентів і викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, закладів післядипломної педагогічної освіти.

 

 

Петрів О. П. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Профорієнтація та профвідбір» / О. П. Петрів. – Івано-Франківськ: HAIP, 2013. – 40 с.

Методичні рекомендації розроблені згідно з вимогами стандарту вищої освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки «Психологія».

У методичних рекомендаціях висвітлені основні теми, які призначені для професійного самовизначення старшокласників, а саме: «Професійна діяльність людини», «Класифікація професій», «Професійне самовизначення особистості», «Напрями профільного навчання».

Методичні рекомендації знайдуть практичне використання серед студентів-психологів, практичних психологів та вчителів загальноосвітніх шкіл.

 

Микитюк Г. Ю. Методичні рекомендації до написання дипломних (курсових) робіт з психологічних дисциплін / Г. Ю. Микитюк. – Коломия: Берег, 2006. – 28 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Поясик О. І. Музичне виховання з методикою викладання: Матеріали та методичні рекомендації для студентів спеціальності «Початкова освіта» / О. І. Поясик. – Коломия: Берег, 2007. – 28 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чепіль М. В. Педагогічна практика в ДЮСШ: Програма та методичні матеріали для студентів спеціальності” Фізичне виховання” // М. В. Чепіль, С. А. Дорундяк / автор-упорядник Чепіль М. В. – Коломия: Берег, 2015. – 44 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика викладання легкої атлетики. Методичні рекомендації для студентів спеціапьності «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» / Уклад. М. В. Чепіль, С. А. Дорундяк. – Коломия: Берег 2007. – 54 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічна практика в загальноосвітній школі: програма та методичні матеріали для студентів за напрямком підготовки «Фізичне виховання, спорт і здоров`я людини» / [Микитюк Г. Ю., Лаппо В. В., Чепіль М. В., Микитюк Н. М.]. – Коломия: Берег, 2013. – 44 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрів О. Словник-довідник з вікової та педагогічної психології / Укладач Ольга Петрів. – Львів: Піраміда, 2008. – 272 с.

Словник розкриває зміст найбільш уживаних термінів, понять та категорій з вікової та педагогічної психології, які зустрічаються у роботі практичних психологів. Розрахований на спеціалістів з практичної психології, студентів та слухачів системи перепідготовки і підвищення кваліфікації педагогів і психологів.

 

 

 

 

 

 

 

Петрів О. П. Словник основних термінів і понять з вікової та педагогічної психології  / Рекомендовано МОН України. Лист № 1/11–7150  від 17.04.2013 / Укладач: Петрів О. П. 2-e вид. доповн. – Івано-Франківськ: НАІР, 2014. –  473 с.

Словник розкриває зміст основних термінів, понять та категорій з вікової та педагогічної психології, які зустрічаються у роботі практичних психологів. Cловник розрахований на спеціалістів з практичної психології, студентів вищих навчальних закладів та слухачів системи перепідготовки і підвищення кваліфікації педагогів і психологів.