Микитюк Галина Юріївна

кандидат психологічних наук,

доцент

halyna.mykytiuk@pnu.edu.ua

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Спеціальність – 19.00.07 – Вікова та педагогічна психологія
Тема кандидатської дисертації: Взаємини викладачів і студентів як чинник становлення особистості майбутнього вчителя
Дисертацію захистила 17 червня 2003 р. у Київському національному педагогічному університеті імені М. Драгоманова


Микитюк Г.Ю. Психологічна компетенція викладача як чинник гуманізації педагогічної освіти. Вісник Львівсько­го університету. Серія: філософ­ські науки. Вип. 3. Львів: Львівський національ­ний університет імені І. Франка, 2001. С. 492 – 497.
Микитюк Г.Ю. Вплив взаємин між студен­тами і викладачами на «Я-концепцію» майбутнього вчителя. Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасної науки». Київ, 2006. С. 38 – 41.
Микитюк Г.Ю. Психологічне забезпечення професійної підготовки практичного психолога. Матеріали Все­української науково-практичної конференції: Актуальні проблеми практичної психології. Херсон, 2008. С. 260 – 263.
Микитюк Г.Ю. Гуцульський компонент в українській системі роз­вит­ку здібностей особистості в умовах сільської школи гірської місцевості. Обрії. Івано-Франківськ, 2009. С. 27 – 29.
Микитюк Г.Ю. Особливості психологічної підтримки студентів-психологів у період адаптації до освітнього простору. Теоретичні і прикладані проблеми психології: зб. наукових праць № 2 / за заг. ред. доктор психологічних наук, професор Н.Є. Завацька Н.Є. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2015. С.239–246.
Микитюк Г.Ю. Формування лідерських рис в колективі. Актуальні питання соціальної та практичної психології у кординатах сучасних парадигм: Зб. наук. праць / За аг. ред. Проф.. Н.Є. Завацької. Сєвєродонецьк: Вид-во Східноукраїнського національного університеті імені Володимира Даля, 2015. С. 104–108.
Микитюк Г.Ю. Сутність, основні види та функції професійної кар’єри особистості. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки. Херсон, 2017. С.68-73
Микитюк Г.Ю. Особливості підтримки студентів-психологів у період адаптації до освітнього прстору. Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. – Серія педагогіка і психологія. Вінниця, 2016. С- 159 – 163.
Микитюк Г.Ю. Особливості процесу соціалізації особистості майбутнього вчителя. Особистість у соціальному, віковому та клінічному вимірі сучасного життя. Луцьк. Вежа-Друк, 2016. С. – 266 – 271.
.Микитюк Г. Психологічні засади формування взаємин під час навчання. Матеріали XIVзвітної наукової конференції викладачів Коломийського інституту. Івано-Франківськ. НАІР, 2018. С.9-16.
Микитюк Г.Ю. Розвиток само організованості молодшого школяра щляхомстановлення його як суб’єкта навчальної діяльності. Актуальні проблеми педагогіки початкової школи в контексті освітньої реформи: зб. наукових праць учасників міжнародної науково-практичноїконференції (Коломия, 30 листопада 2018 р.). Івано-Франківськ:НАІР, 2017. С 60-66..
Микитюк Г. Проблема оптимізації професійної підготовки спеціаліста у галузі практичної психології. Вісник психології і педагогіки. Збірник наук. праць. Випуск 23. (Фахове видання) http//www.psyh/kiev.ua.

1.Формування професійної ідентичності майбутнього вчителя як результат взаємин викладача і студента Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред.. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 13. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011

 1. Соціально-педагогічна деонтологія як етап у професійній підготовці практичного психолога Соціальна робота та управління: соціологія, психологія, педагогіка, соціальна робота: Міжнародний збірник наукових праць НПУ імені М.П. Драгоманова – Вип. 1 / За заг. Ред.. В.П. Андрущенка, А.О. Ярошенко, І.М. Ковчиної. – Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011
 1. Українська система здібностей особистості: Гуцульський компонент Історико-педагогічні студії: Науковий часопис / гол. ред. Н.М. Демяненко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, – Вип.5 Особливості психологічної підготовки студентів-психологів до роботи з важковиховуваними підлітками. Вісник Глухівського педагогічного університету ім. О. Довженка. Серія: Педагогічні науки. – Випуск XVII. – Глухів: ГНПУ ім. Довженка, 2011.
 1. Психологічна підготовка особистості до успішного переживання кризових подій. Зб. н. праць. Психологія. Філософія. Соціологія. – Івано-Франківськ, 2012.
 1. Особливості формування психологічної готовності майбутнього випускника до професійної діяльності. Релігія, релігійність, філософія та гуманістика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. Наукових праць / за заг. ред. к.філос.н. Журби М.А. – Частина ІІ. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2012.
 1. Особливості формування професійної ідентичності майбутнього вчителя як результат взаємин викладача і студента. Релігія, релігійність, філософія та гуманістика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. Наукових праць / за заг. ред. к.філос.н. Журби М.А. – Частина ІІІ. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2013.
 1. Особливості процесу соціалізації особистості майбутнього вчителя / Г.Ю. Микитюк / Особистість у соціальному, віковому та клінічному вимірі сучасного життя: зб. наукових статей/ [гол. ред Ж.П. Вірна]. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – с. 266-272.
 2. Микитюк Г. Проблема оптимізації професійної підготовки спеціаліста у галузі практичної психології. Вісник психології і педагогіки. Збірник наук. праць.Випуск 23. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http//www.psyh/kiev.ua.

Міжнародні наукові-практичні конференції

 1. Психологические компетенции преподавателя вуза как фактор развития научного потенциала личности будущого специалиста Материалы междунар. науч.-практ. конф. (Белгород, 29–30 марта «Научный потенциал личности: концептуальные основания и технологический контекст») / отв. ред. И.Ф. Исаев, Н.И. Исаева. – Белгород: БелгУ, ООО «ГиК», 2011.
 1. Соціально-психологічна підготовка практичного психолога в процесі професійного становлення особистості. Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013.
 1. «Бути людиною в нелюдських умовах» – життєва позиція Митрополита Андрея Шептицького / Г.Ю. Микитюк // Митрополит Андрей Шептицький – великий праведник України, фундатор національно-культурного відродження в Україні: матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Коломия, 20 травня 2015 р.) / За ред. М. Ковальчука, С. Михайлюк, О Русакової.– Івано-Франківськ: НАІР, 2015.– С.181–185.
 2. Микитюк Г.Ю. Мотивація до творчості як духовний та соціально-психологічний потенціал особистості / Г.Ю. Микитюк / ІІІ Всеукраїнський психологічний конгрес з міжнародною участю. –Київ. 2015.
 1. Психологічні особливості підготовки майбутніх вчителів початкової школи в умовах автономності ВНЗ України/ Г.Ю. Микитюк / Міжнародний симпозіум. Зміст та технології реалізації підготовки фахівців з початкової освіти в сучасних умовах, м. Київ,  2016. – С.204–211.
 1. Психологічні особливості професійної спрямованості студентів – майбутніх психологів / Г.Ю. Микитюк /Модернізація педагогічної освіти: ХХІ століття: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – С. 34-40.

Фахове видання України

 1. Формування лідерських рис в колективі. Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм: Зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Н.Є. Завацької. –Сєвєродонецк: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2015.
 1. Психологічні особливості феномену лідерства. Теоретичні і прикладні проблеми психології /Збірник наукових праць / за заг. ред. проф. Н.Є. Завацької. –Сєвєродонецк: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2015.
 1. Особливості психологічної підтримки студентів-психологів у період адаптації до освітнього простору/ Г.Ю. Микитюк / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. Наук. Праць. – Випуск 45 / Редкол: В.І. Шахов та ін.. – Вінниця ТОВ «Нілан ЛТД», 2016. – С. 159-164.
 2. Сутність, основні види та функції професійної кар’єри особистості / Г.Ю. Микитюк / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки / м. Херсон, 2017. – С.68-73 ( Фахове видання)

Всеукраїнські конференції

 1. Інноваційні технології як чинник професійного становлення практичного психолога / Г.Ю. Микитюк / Психологія: сучасні методики та інновації у досвіді діяльності практичного застосування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / м. Умань, 2016. – С.56–62.

Монографія

 1. Особливості гуцульського компоненту у структурі загальної обдарованості особистості української системи розвитку здібностей / Г.Ю. Микитюк / Західна Україна: історико-культурний та етнолінгвістичний аспекти (друга половина ХІХ–ХХІ ст.): Колективна монографія. 2-ге видання, доповнене За редакцією Плекана Ю.В., Кондур О.С., Слипанюк О.В. – Івано-Франківськ: НАІР, 2016. – С. 226-238.

Науково-дослідна робота

Тема науково-дослідної роботи кафедри педагогіки і психології: «Психолого-педагогічні  аспекти в етнокультурній традиції»

 1. Особливості гуцульського компоненту у структурі загальної обдарованості особистості української системи розвитку здібностей / Г.Ю. Микитюк / Західна Україна: історико-культурний та етнолінгвістичний аспекти (друга половина ХІХ–ХХІ ст.): Колективна монографія. 2-ге видання, доповнене  За редакцією Плекана Ю.В., Кондур О.С., Слипанюк О.В. – Івано-Франківськ: НАІР, 2016. – С. 226-238.

Сфера діяльності – вікова психологія, етнопсихологія, відносини