Лаппо Віолетта Валеріївна

доктор педагогічних наук,

професор

violetta.lappo@pnu.edu.ua

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Спеціальність – 13.00.07 – Теорія і методика виховання
Сфера наукових зацікавлень – педагогіка вищої школи, агіологія, етнопедагогіка


Лаппо В.В. Формування духовних цінностей студентської молоді в начально-виховному процесі вищого навчального закладу: теоретико-методичні засади [монографія]. Івано-Франківськ: НАІР, 2017. 354 с.
Лаппо В. В. Вступ до спеціальності: дошкільна освіта: навч. посіб. Івано-Франківськ: НАІР, 2013. 288 с.
Лаппо В.В. Методика виховної роботи в літніх дитячих оздоровчих таборах: практичний посібник. Івано-Франківськ: НАІР, 2016. 306 с.
Лаппо В.В. Основи педагогічних досліджень : навч.- метод. посіб. Івано-Франківськ: НАІР, 2016. 286 с.
Лаппо В.В. Теорія виховання: Навчальний посібник: Видання 2-ге перероблене та доповнене: Івано-Франківськ: НАІР, 2017. 312 с.
Lappo V.V. Technology of attraction of film art works in the spiritual values education process of high school students // Pedagogika Vol. 127. No. 3, 2017. Р. 23–31. font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:”Times New Roman”,”serif”‘> Choice: Pablic Policy, Politics, Psychology. Одеса. 2016. С. 141 – 144.
Ternopilska V., Lappo V. Formation diagnosis of spiritual values of students obtaining pedagogical education // Journal of Education and Sustainability Vol. 20. No. 1, 2017. Р. 123–133. (Видання індексується у наукометричній базі Scopus)
Лаппо В. В. Моделювання в початковій школі комфортного соціально-виховного середовища для дітей з різними стартовими можливостями. Актуальні проблеми педагогіки початкової школи в контексті освітньої реформи: зб. наукових праць учасників міжнародної науково-практичноїконференції (Коломия, 30 листопада 2017 р.). Івано-Франківськ:НАІР, 2017. С 46-50
Лаппо. В. В. Психолого-педагогічне підгрунтя формування толерантності як структурного компоненту духовної царини особистості. Актуальні проблеми педагогіки початкової школи в контексті освітньої реформи: зб. наукових праць учасників міжнародної науково-практичноїконференції (Коломия, 30 листопада 2017 р.). Івано-Франківськ:НАІР, 2018. С54-60..

Сфера діяльності –педагогіка вищої школи